คลื่นมายา ม.มธุการี

ISBN:

Published: January 2001

Paperback

302 pages


Description

คลื่นมายา  by  ม.มธุการี

คลื่นมายา by ม.มธุการี
January 2001 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 302 pages | ISBN: | 9.33 Mb

ชายหนุมคนหนึงผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ ในอดีต...เขาตองเผชิญอยูกับภาคมืดอันเปรียบเสมือน เงาราย ทีคอยติดตาม ยามนี...เขาไดเปิดประตูทุกบานทีเคยปิดตายมานานแสนนานสูโลกแหง ความจริง เขาตองเผชิญหนากับฝันรายซึงไมตางอะไรกับภาพมายา...คลืนมายาทีถาโถมกระหนำเขMoreชายหนุ่มคนหนึ่งผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ในอดีต...เขาต้องเผชิญอยู่กับภาคมืดอันเปรียบเสมือน เงาร้าย ที่คอยติดตาม ยามนี้...เขาได้เปิดประตูทุกบานที่เคยปิดตายมานานแสนนานสู่โลกแห่ง ความจริง เขาต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายซึ่งไม่ต่างอะไรกับภาพมายา...คลื่นมายาที่ถาโถมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตเขา...เป็นชนวนแห่งฆาตกรรมEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คลื่นมายา":


saintgermainparishotel.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us